เทคโนโลยี-การศึกษา

มทส.โคราชจับมือ “เชฟรอน”ยักษ์น้ำมัน ผุด “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” ปั้นแรงงานช่างเทคนิคคุณภาพ ป้อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แห่งแรกของภาคอีสาน

มทส.โคราชจับมือ  “เชฟรอน”ยักษ์น้ำมัน ผุด “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” ปั้นแรงงานช่างเทคนิคคุณภาพ ป้อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  แห่งแรกของภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผนึกโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  ปักหมุดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” แห่งแรกภาคอีสาน ยกระดับแรงงานฝีมือ ปั้น “ช่างเทคนิค” ป้อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (23 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี( มทส.) อ.เมือง จ.นคราชสีมา  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราสีมา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ  โดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ  ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยฯ  และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดย นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด  กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  ตามโครงการ Chevron  Enjoy Science :  สนุกวิทย์  พลังคิด เพื่ออนาคต โดยมีผู้เข้าร่วเป็นสักขียานพยานจำนวนมาก 

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า นครราชสีมาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยศักยภาพ   รอบด้าน โดยเฉพาะการเป็นเมืองหน้าด่านเชื่อมการค้าและการลงทุนของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากอันดับสองของประเทศ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” หรือ TVET Hub Suranaree ที่นครราชสีมา จึงเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า เนื่องด้วยโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาแรงงานวิชาชีพให้มีทักษะฝีมือและพื้นฐานด้านสะเต็มที่สอดรับอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ทั้งนี้แม้ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลก แต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับช่างเทคนิคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาโดยตลอด และปัจจุบันก็กำลังเผชิญความท้าทายจากการรุกคืบเข้ามาของเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงนำมาซึ่งการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายใต้รูปแบบ “รัฐร่วมเอกชน”เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือเป็นศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแห่งแรกของภาคอีสาน และเป็นแห่งที่ 4      ของประเทศจากที่บริษัทมีเป้าหมายจะเปิดทั้งสิ้น 6 แห่ง“จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งศูนย์ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ป้อนสู่ตลาดโลก รวมถึงเป็นฐานการผลิตและส่งออกให้กับผู้ผลิตระดับโลก ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช่างเทคนิคป้อนพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด จึงคาดหวังว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายรัฐบาล” นางหทัยรัตน์ กล่าว

ด้าน รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีจะบริหารงานภายใต้คณะกรรมการทั้งจากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญคือ พัฒนา “ครูอาชีวะและบุคลากรสายอาชีพ” ให้มีทักษะความรู้ที่ทันสมัย นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาชีวะ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาคอีสานที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มทักษะให้ครูอาชีวะสามารถนำไปปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างเทคนิคได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับ ตั้งแต่เอสเอ็มอีจนถึงบริษัทข้ามชาติ “ศูนย์ฯ แห่งนี้ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน เพื่อเติมองค์ ความรู้ด้านสะเต็มสำหรับอาชีวศึกษา 2. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านแมนูแฟคเจอริ่ง เน้นการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่ อาทิ ตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การใช้เครื่องตัดกัดกลึงชิ้นงาน  และ 3. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านโรโบติก เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะนำองค์ความรู้มาใช้ร่วมกับระบบออโตเมชั่นเพื่อผลิตชิ้นงานจริง ทำให้เชื่อมั่นว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยพัฒนาและเติมเต็มทักษะที่จำเป็นให้กับครูอาชีวะและช่างเทคนิคได้อย่างครบถ้วน” รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้มีวิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมเครือข่ายแล้ว 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี2560 จะขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

สำหรับโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”  โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี มีงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท เริ่มโครงการขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทยผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเชียเป็นผู้ดูแลโครงการ

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช