เทคโนโลยี-การศึกษา

4 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายสะสมหน่วยกิตไร้พรมแดน

4 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายสะสมหน่วยกิตไร้พรมแดน

เริ่มแล้ว 4 มหาวิทยาลัยโคราช ผนึกกำลังพัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตด้านดิจิทัล เรียนข้ามสถาบัน สะสมหน่วยกิตแบบไร้ขอบเขต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มว.) พัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรมอดูลร่วมทางด้านดิจิทัล นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตระหว่าง 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้อย่างไร้พรมแดน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิต ระหว่าง 4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มว. และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล รองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มทส. ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายคลังหน่วยกิตทั้ง 4 แห่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยและการศึกษาไร้พรมแดน สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการพัฒนากำลังคนตลอดทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิต 4 มหาวิทยาลัยหลักของจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาตรีได้อย่างไร้พรมแดน

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในศาสตร์ทางด้านดิจิทัล โดยจัดทำหลักสูตรแบบมอดูลในระบบคลังหน่วยกิต ที่เรียกว่า หลักสูตรมอดูลร่วม (Joint Modular Program) ทางด้านดิจิทัล จำนวน 38 มอดูล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้หลากหลายตามความสนใจ สามารถนำไปสะสมหน่วยกิตและนำไปเทียบโอน เพื่อสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งได้ ซึ่งจะขยายผลความร่วมมือไปยังหลักสูตรมอดูลร่วมในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ต่อไป”

สถาบันที่สนใจร่วมเครือข่ายคลังหน่วยกิต สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 0 4422 3789

 

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช