เทคโนโลยี-การศึกษา

มทส. Countdown มุ่งสู่กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

มทส. Countdown มุ่งสู่กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” แถลง “Countdown 55 วัน มุ่งสู่สุรนารีเกมส์” พร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 34 ชนิดกีฬา ชิงชัย 392 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ยืนยันความพร้อมด้านสนามแข่งขัน หมู่บ้านนักกีฬา และกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักกีฬาปัญญาชน โดยมี นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์  ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คะนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ก.ก.ม.ท. ร่วมแถลงข่าวในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช