ส่วนราชการ – อปท

สทนช. ระดมความคิดเห็น “ผังน้ำ ลุ่มน้ำชี”

สทนช. ระดมความคิดเห็น “ผังน้ำ ลุ่มน้ำชี”

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานกรรมการโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชาชน รวม 170 ท่าน

สำหรับการจัดประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ และรายการประกอบผังน้ำ ฉบับร่าง 2 รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อร่างผังน้ำและร่างรายการประกอบผังน้ำ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ที่ได้กำหนดให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำผังน้ำ ปัจจุบัน สทนช. กำลังดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ 22 ลุ่มน้ำที่ครอบคลุมทั้งประเทศ

โดยการจัดประชุมผังน้ำในวันนี้ เป็นโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี และเป็นการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 ที่ได้นำร่างผังน้ำ และรายการประกอบผัง ฉบับร่าง 2 ที่ได้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 มานำเสนอและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเวทีระดับกลุ่มจังหวัดของลุ่มน้ำชี หลังจากนี้ สทนช.จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาร่วมการศึกษาจัดทำผังน้ำและจะนำมาประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) เพื่อเสนอผังน้ำ ลุ่มน้ำชี ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

จากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผังน้ำและประกาศกำหนดผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

 

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช