ส่วนราชการ – อปท

ผู้ว่าโคราชเปิดตลาดประชารัฐสุขใจเคลื่อนที่พิมายมุ่งส่งเสริมสินค้าในชุมชน

            วันที่ 22 มิ.ย.2560 เมื่อเวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ข้างวัดเก่าประตูชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิด ตลาดประชารัฐสุขใจเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 โดยมี กรมการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม              

ร้านประชารัฐ สุขใจ shop นับเป็นอีก กลไกในการสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ ที่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งนอกจากจะช่วยผลักดันและส่งเสริมสินค้าในแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง รวมถึงเป็นจุดประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

จึงถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ในการสร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีให้ประเทศชาติ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ตอบรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล สนับสนุนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศอย่างยั่งยืน 

โดย อำเภอพิมาย จัดจำหน่ายสินค้า ชุมชน ทุกชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา เปิดโอกาสให้ประชาชน นำสินค้าในแต่ล่ะชุมชน ออกมาวางจำหน่าย โดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.จนถึงเวลา 22.00น.

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช